diễn giả Đinh Công Phúc sẽ trình bày các nội dung đã được thực hiện liên quan tới việc triển khai áp dụng BIM tại một số dự án và một số công nghệ mới như Procore, Dalux và AR, VR.